gtc

Warunki użytkowania platformy Mediakraft TV Portal wideo Mediakraft TV (dalej: Mediakraft TV) należący do Mediakraft Networks GmbH zapewnia Użytkownikowi możliwość darmowego oglądania treści audiowizualnych, takich jak filmy i klipy wideo. Niniejsze warunki użytkowania (dalej: Regulamin) mają na celu określenie zasad i warunków korzystania z usług Mediakraft TV. 1. Zakres 1.1. Portal wideo Mediakraft TV jest usługą Mediakraft Networks GmbH (dalej: Mediakraft). Prawna i całkowita odpowiedzialność za Mediakraft TV spoczywa wyłącznie na Mediakraft. 1.2 Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Mediakraft TV. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Mediakraft TV, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Wymagania techniczne 2.1 Korzystanie z portalu wideo Mediakraft TV wymaga połączenia internetowego. Aby prawidłowo korzystać z portalu wideo Mediakraft TV zalecany jest szerokopasmowy dostęp do internetu, ze stałym abonamentem operatora. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że koszt transferu przy korzystaniu z portalu Mediakraft TV, jest uzależniony od cennika operatora usług internetowych. 2.2 Użytkownik powinien zapewnić sobie odpowiednie warunki oraz infrastrukturę techniczną do korzystania z portalu Mediakraft TV. 3. Korzystanie z treści 3.1 Treści udostępnione na portalu Medikraft TV są chronione prawnie; w szczególności prawem autorskim i prawami pokrewnymi. 3.2 Użytkownik ma prawo do korzystania z informacji i treści dostępnych za pośrednictwem portalu wideo Mediakraft TV wyłącznie w celach prywatnych. Nie zezwala się na wykorzystywanie treści zamieszczonych w Mediakraft TV do celów komercyjnych. 3.3 Użytkownikowi nie przysługują dodatkowe prawa użytkowania treści, a w szczególności prawo do ich edycji, tworzenia kopii, oraz udostępniania osobom trzecim lub udostępniania publicznie. 4. Szczegółowe zadania i obowiązki Użytkownika 4.1 Zakazane jest łamanie postanowień Regulaminu oraz użytkowanie treści sprzecznych z ich przeznaczeniem, określonym w Regulaminie. W szczególności zabronione jest: a) odszyfrowanie zaszyfrowanej treści może odbywać się wyłącznie za pomocą dostarczonego oprogramowania, które nie powinno być zmieniane lub modyfikowane, b) publiczne udostępniane treści, trwałe i/lub lokalne zapisywanie, przesyłanie, edytowanie, kopiowanie, dystrybuowanie, rozpowszechnianie, publiczne wykonywanie. Zakazane jest również promowanie i wspieranie nienależytego użytkowania treści lub użytkowanie treści w inny sposób niż określono w niniejszym regulaminie. c)usuwanie lub zmienianie praw autorskich i innych praw własności treści. d) młodzież i nieletni powinni korzystać z portalu wyłącznie w celu oglądania treści dla nich przeznaczonych, 4.2 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Mediakraft TV; w szczególności odpowiedzialność względem podmiotów trzecich wynikającą z niestosowania się do obowiązków wymienionych w paragrafie 4. Powyższy zapis nie ma zastosowania, jeżeli Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie, jednakże w takim przypadku Użytkownik musi udowodnić, że naruszenie to nie powstało z jego winy. 5. Komentarze 5.1 Użytkownicy mogą publikować komentarze na portalu Mediakraft TV. Komentarze te są ogólnodostępne i mogą być czytane przez wszystkich Użytkowników portalu wideo Mediakraft TV. 5.2 Użytkownik gwarantuje, że opublikowane przez niego treści nie naruszają wymogów prawnych. W szczególności zakazane jest publikowanie treści uznawanych za pornograficzne, nieprzyzwoite, zniesławiające, oszczercze, obraźliwe, grożące, demagogiczne lub rasistowskie. Dodatkowo, użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich i praw pokrewnych. 5.3 Mediakraft TV zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia i uzasadnienia, o ile naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu. 5.4 Zabrania się z korzystania z funkcji komentowania na portalu Mediakraft TV w celach reklamowych i do innych celów handlowych. Jakiekolwiek korzystanie z funkcji komentowania jest przeznaczone wyłącznie do celów prywatnych. Ponadto, opublikowane przez Użytkowników treści nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub w inny sposób udostępnione publicznie. 6. Oprogramowanie 6.1 Portal wideo Mediakraft TV jest technicznie obsługiwany przez nexx.TV GmbH. Ustawienia nexx.TV obejmują następujące rozwiązania techniczne, które zostały opracowane z wykorzystaniem kodu open source: ­ Apache Cordova, Licencjonowany LINK ( www.apache.org/licenses/LICENSE­2.0) ­ JQuery MIT License LINK ( https://opensource.org/licenses/MIT)'>https://opensource.org/licenses/MIT)'>https://opensource.org/licenses/MIT)'>https://opensource.org/licenses/MIT) ­ JQuery UI, MIT License LINK ( https://opensource.org/licenses/MIT)'>https://opensource.org/licenses/MIT)'>https://opensource.org/licenses/MIT)'>https://opensource.org/licenses/MIT) ­ Bootstrap, MIT License LINK ( https://opensource.org/licenses/MIT)'>https://opensource.org/licenses/MIT)'>https://opensource.org/licenses/MIT)'>https://opensource.org/licenses/MIT) 6.2 Mediakraft udziela Użytkownikowi prostej, trwałej, niepodlegającej sublicencji i niezbywalnej licencji na korzystanie z portalu wideo Mediakraft TV w celach niekomercyjnych. Licencja jest ograniczona czasowo i geograficznie. 6.3 Funkcje portalu wideo Mediakraft TV mogą ulegać okazjonalnym zmianom, aktualizacjom lub rozszerzeniu. Zabrania się pobierania kodu źródłowego portalu, modyfikowania lub tworzenia dzieł pochodnych, dekompresji lub jakiejkolwiek innej formy edycji. 7. Polityka prywatności Użytkownicy winni zastosować się do polityki prywatności dostępnej tutaj. 8. Gwarancja i zastrzeżenia Portal wideo Mediakraft TV oraz treści i usługi oferowane przez portal, dostępne są "w formie bierzącej” (as­is) ­ Mediakraft TV nie udziela żadnej gwarancji ani prawa do reklamacji. 9. Odpowiedzialność 9.1 Mediakraft ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wyłącznie osobom. W przypadku jakichkolwiek innych szkód (np. strat pieniężnych, odszkodowań, naruszeń obiektów itp,) Mediakraft ponosi odpowiedzialność wyłącznie jeżeli: (i) szkoda jest wynikiem naruszenia jednej z głównych zasad tej umowy lub (ii) szkoda została spowodowana wskutek rażącego zaniedbania lub działania intencjonalnego. W przypadku, gdy naruszenie dotyczyło głównych założeń umowy, ale nie było spowodowane rażącym zaniedbaniem, odpowiedzialność Mediakraft jest ograniczona do szkód, które były możliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy. 9.2 Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie zarówno do roszczeń umownych i pozaumownych. Zobowiązanie z tytułu obowiązkowych przepisów ustawowych pozostaje nienaruszone. 10. Zmiany Warunków Mediakraft TV zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Mediakraft TV nie ma obowiązku informowania o ewentualnych dokonywanych zmianach Warunków ­ w celu uzyskania precyzyjnych informacji na ten temat Użytkownik powinien sprawdzać warunki regulaminu z własnej inicjatywy. 11. Postanowienia różne 11.1 Dla wszystkich stosunków prawnych stron niniejszej umowy zastosowanie ma wyłącznie odpowiednie prawo Republiki Federalnej Niemiec. 11.2 W przypadku, gdy klauzula niniejszego Regulaminu lub jego część, będą uznane za nielegalne, nieważne lub niewykonalne przez właściwy sąd, pozostałe klauzule lub części klauzuli nie uznane za nielegalne, nieważne lub niewykonalne będą nadal regulować relacje między Mediakraft TV a Użytkownikiem.

Wgraj plik


Prześlij plik z komputera.
Niniejszym potwierdzasz, że posiadasz wszelkie niezbędne prawa do publikowanych przez Ciebie materiałów. W przypadku gdy dojdzie do złamania przez Ciebie praw osób trzecich lub publikowane materiały będą szkodliwe dla dzieci, zastrzegamy sobie prawo ich usunięcia w każdym momencie.

Zrób zdjęcie


Edytuj wideo


Dodaj komentarz


Zgłoś komenatrz


Czy naprawdę chcesz zgłosić ten komentarz jako nieodpowiedni?


cancelaboheader


cancelabotext


Szukaj



Subskrybuj kanał


Otrzymujesz powiadomienia o publikacji nowych filmów.



Czy na pewno chcesz to usunąć?

zaloguj się na urządzeniu mobilnym


Odwiedź